Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kadrowo-organizacyjnego należy w szczególności:

 1. zagadnienia dotyczące kadr
 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 6. prowadzenie spraw osobowych strażaków oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków komendy powiatowej;
 8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków komendy powiatowej;
 9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 10. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.
 1. zagadnienia dotyczące organizacji i archiwizacji
 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 4. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 7. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;
 8. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 9. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 10. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 11. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 12. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.