mapa powiat przasnyski

 1. Ogólna charakterystyka powiatu przasnyskiego

Położenie geograficzne, powierzchnia, zaludnienie.

Rejon działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przasnyszu jest położony na północno-zachodnim krańcu województwa mazowieckiego. Graniczy on z województwem warmińsko-mazurskim z powiatem nidzickim, szczycieńskim., ponadto graniczy z powiatami:

 • od zachodu z ciechanowskim i mławskim
 • od północy z nidzickim i szczycieńskim,
 • od południa z makowskim,
 • od wschodu z ostrołęckim.

 Pod względem topograficznym powiat Przasnysz jest terenem równinnym,

 • obszar powiatu wynosi 1219 km2, co stanowi około 0,4 % powierzchni Polski, 3,4 % ogólnej powierzchni województwa mazowieckiego.
 • liczba ludności w powiecie wynosi ok. 53014,
 • z czego 37,6 % mieszka w miastach, 62,4 % na wsi,
 • średnie zaludnienie wynosi 44 osób/km2-co sprawia, że powiat zajmuje jedno z ostatnich miejsc na Mazowszu pod względem gęstości zaludnienia,
 • szerokość powiatu wynosi 48,5 km,
 • długość powiatu wynosi 46 km,
 • promień powiatu wynosi 25 km.

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Przasnyszu obejmuje swoim zasięgiem 7 samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym 2 miasta, 186 sołectw i 227 miejscowości. W skład powiatu wchodzą następujące gminy: Przasnysz, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Miasto i Gmina Chorzele oraz Miasto Przasnysz.

Obszar chroniony Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Przasnyszu.
Od 18 sierpnia 2008 roku obszar działania dla JRG zwiększył się o 32 miejscowości z 5 samorządów gminnych (Gmin: Opinogóra, Grudusk, Płoniawy, Krasnosielc, Dzierzgowo) w tym z 3 jednostek powiatowych (powiatów: mławski, ciechanowski, makowski). Powierzchnia z obszarem chronionym wynosi obecnie 1343,83 km2; liczba ludności z obszarem chronionym wynosi 58 545; liczba miejscowości 445; ilość OSP 54.
Obszary chronione JRG PSP niezależne od granic administracyjnych powiatu są rozpatrywane pod kątem najszybszego podjęcia działań przez pierwszy zastęp/rzut PSP.

1 powiat

Tabela nr 1 powierzchnia

Wykaz obszarów chronionych przez Komendę Powiatową PSP w Przasnyszu

Tabela nr 2

Lp. Nazwa samorządu liczba miejscowości
1 miasto Przasnysz 1
2 miasto i gmina Chorzele 93
3 gmina Czernice Borowe 49
4 gmina Jednorożec 49
5 gmina Krzynowłoga Mała 89
6 gmina Przasnysz 78
7 gmina Krasne 54
razem Powiat przasnyski 413

Od dnia 18 sierpnia 2008 roku obszar chroniony przez KP PSP w Przasnyszu obejmuje dodatkowo części administracyjne terenów powiatów sąsiadujących z powiatem przasnyskim.

Wykaz obszarów chronionych z terenu powiatu ciechanowskiego:

Gmina Opinogóra Górna obszar położony wzdłuż drogi nr 617 począwszy od granicy powiatu ciechanowskiego do miejscowości Wola Wierzbowska.  Miejscowości chronione: Łaguny, Wola Wierzbowska i Goździe (3 miejscowości).

Gmina Grudusk obszar położony wzdłuż drogi nr 544 począwszy od granicy powiatu ciechanowskiego do miejscowości Grudusk. Miejscowości chronione: Wiśniewo, Kołaki Wielkie, Kołaki Małe, Pszczółki Górne (4 miejscowości).


Wykaz obszarów chronionych z terenu powiatu makowskiego:

Gmina Płoniawy-Bramura miejscowości chronione: Rogowo, Chodkowo Załogi, Chodkowo Wielkie, Biernaty, Bobino Grzybki, Bobino Wielkie (6 miejscowości).

Gmina Krasnosielc miejscowości chronione: Łazy, Nowy Krasnosielc, Grądy, Drążdżewo Małe, Karolewo, Wólka Drążdżewska, Drążdżewo, Drążdżewo Kujawy, Zwierzyniec, Elżbiecin, Budy Prywatne, Wólka Rakowska (12 miejscowości).


Wykaz obszarów chronionych z terenu powiatu mławskiego:

Gmina Dzierzgowo miejscowości chronione: Zawady, Szumsk Sadowo, Szumsk Kostusin, Kamień, Rzęgnowo, Żaboklik, Żaboklik Węgły (7 miejscowości).
Wykaz obszaru powiatu przasnyskiego, który z uwagi na krótszy czas dojazdu chroni Komenda Powiatowa PSP w Makowie Mazowieckim

Gmina Krasne miejscowości chronione: Mosaki-Stara Wieś, Mosaki-Rukle, Elżbiecin, Zalesie (4 miejscowości).


Komenda Powiatowa PSP w Przasnyszu chroni 413 miejscowości i sołectw z powiatu przasnyskiego i 32 miejscowości z terenu obszaru chronionego. Łącznie 445 miejscowości i sołectw.


Charakterystyka samorządów wchodzących w skład powiatu przasnyskiego
 • 1. Miasto Przasnysz jest położone na skraju Wysoczyzny Ciechanowskiej, wchodzącej w skład Nizin Środkowopolskich. Teren jest równinny, mało urozmaicony. Miasto położone jest nad rzeką Węgierką, w odległości 106 km od Warszawy, 22 km od Ciechanowa i 56 km od Ostrołęki. Jest siedzibą władz powiatowych, miejskich oraz gminnych. Na powierzchni 25 km2 zamieszkują łącznie 17 289 osoby. Terytorium Miasta stanowi 2 % powierzchni powiatu. Gęstość zaludnienia wynosi 686 os/km2.
2 miasto przasnysz
Miasta Przasnysz

 • 2. Gmina Przasnysz położona jest w południowo-wschodniej części powiatu przasnyskiego. Podzielona jest na 34 sołectwa, składające się z 44 miejscowości. Obszar gminy zaliczany jest do wschodniej części obszaru Wysoczyzny Ciechanowskiej o powierzchni 184 km², zamieszkuje 7298 osób. Niewielkie obrzeża północno-zachodniej części gminy leżą w obrębie Wzniesień Mławskich. Przez jej teren przebiega szlak komunikacyjny Warszawa – Szczytno oraz Białystok – Płock. Głównym ciekiem wodnym jest rzeka Węgierka i Morawka płynące w środkowej części gminy. Terytorium Gminy stanowi 15,1 % powierzchni powiatu. Użytki leśne zajmują 15,8 % powierzchni gminy. Gęstość zaludnienia wynosi 40 os/km2.
3 gmina przasnysz

 • 3. Gmina miejsko-wiejska Chorzele jest położona w północnej części powiatu przasnyskiego. Zajmuje powierzchnię 371 km2. Gmina jest podzielona na 41 sołectw, obejmujących 52 miejscowości. Obszar miasta i gminy zamieszkuje 10 239 osób. Głównym ciekiem wodnym jest rzeka Orzyc oraz Omulew płynące w środkowej części gminy. Terytorium Gminy stanowi 30,6 % powierzchni powiatu. Terytorium Miasta stanowi 2 % obszaru powiatu. Użytki leśne zajmują 42,1 % terytorium gminy. Gęstość zaludnienia wynosi 28 os/km2.
4 gmina chorzele

 • 4. Gmina Czernice Borowe jest położona w południowo-zachodniej części powiatu przasnyskiego. Zajmuje ona powierzchnię 120 km2, z czego 86.7 % stanowią użytki rolne. W granicach administracyjnych gminy znajduje się 24 miejscowości (25 sołectw). Obszar gminy zamieszkuje 3835 osób. Geograficznie usytuowana jest na granicy dwóch mezoregionów: Wzniesień Mławskich i Wysoczyzny Ciechanowskiej. Cała gmina znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”. Terytorium Gminy stanowi 10 % powierzchni powiatu. Użytki leśne zajmują 8,5 % obszaru gminy. Gęstość zaludnienia wynosi 32 os/km2.
5 gmina czernice borowe

 •  5. Gmina Krasne lleży w południowej części powiatu przasnyskiego w dorzeczu Bugo-Narwi. Głównym ciekiem wodnym jest rzeka Pełta płynąca w zachodniej części gminy. Gmina zajmuje obszar o powierzchni 101 km2, który zamieszkuje 3680 mieszkańców. W strukturze powierzchniowej dominują użytki rolne – 88,2 %, użytki leśne zajmują 4,6 % terytorium gminy. Gęstość zaludnienia wynosi 36 os/km2. Gmina stanowi 8,3 % powierzchni powiatu.
 • 6 gmina krasne

 • 6. Gmina Krzynowłoga Mała położona jest w północno-zachodniej części powiatu przasnyskiego na powierzchni 185 km² i liczbie mieszkańców 3506. W jej obrębie znajduje się 48 miejscowości, które tworzą 41 sołectw. Centralnym ośrodkiem gminy jest wieś Krzynowłoga Mała położona w jej środkowo-zachodniej części, gdzie krzyżują się drogi Szczytno – Chorzele – Mława i Przasnysz – Janowo – Nidzica. Pod względem podziału geologicznego gmina leży w obrębie Wyniesienia Mazursko-Suwalskiego. Głównym ciekiem wodnym jest rzeka Ulatówka płynąca w zachodniej części gminy. Terytorium Gminy stanowi 15 % powierzchni powiatu. Użytki leśne zajmują 28,3 % obszaru gminy. Gęstość zaludnienia wynosi 19 os/km2.
7 gmina krzynowoga maa

 • 7. Gmina Jednorożec leży na obszarze Zielonych Płuc Polski, w regionie Kurpi Zielonych, na pograniczu Mazowsza i Mazur. Przez jej terytorium przebiega szlak komunikacyjny z Warszawy, Łodzi i Płocka na Mazury oraz linia kolejowa Ostrołęka – Szczytno (od kilku lat zawieszone przejazdy). W granicach administracyjnych gminy znajduje się 30 miejscowości skupionych w 19 sołectwach. Gmina zajmuje obszar o powierzchni 233 km2, na którym zamieszkują 7167 osoby. Użytki rolne stanowią 48,4 % ogólnej powierzchni, użytki leśne – 45 %. Gęstość zaludnienia wynosi 31 os/km2. Głównym ciekiem wodnym jest rzeka Orzyc oraz Ulatówka płynące w północnej części gminy. Terytorium Gminy stanowi 19 % powierzchni powiatu. Użytki leśne zajmują 44,2 % obszaru gminy.
8 gmina jednoroec
 
Samorządy terytorialne na swoim obszarze posiadają 186 sołectw, które w większości posiadają zabudowę zwartą o konstrukcji niepalnej z pokryciem niepalnym, miejscowości oddalone są od siebie średnio o 3 do 4 km.

 1. Zagospodarowanie terenów rolnych i leśnych

Rolnictwo

Biorąc pod uwagę ilość powierzchni zajmowanej przez rolnictwo, rejon możemy zaliczyć do typowo rolniczych. Specyfika i charakter rolnictwa, a mianowicie rozdrobniona gospodarka rolna, zły stan techniczny oraz wyeksploatowanie budynków, wyeksploatowana instalacja elektryczna w budynkach to tylko niektóre elementy sprawiające, że sektor ten należy do najbardziej zagrożonych w tym rejonie.

W powiecie funkcjonują 7627 indywidualne gospodarstwa rolne. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 11,4 ha. Około 60% gruntów rolnych przeznaczone jest na uprawy zbożowe.

Ogólna powierzchnia użytków rolnych w powiecie wynosi 72.623 ha, z czego 45.296 ha (62,37 %) to grunty orne, zaś 27.183 ha (37,43 %) to użytki zielone o charakterze trwałym.

W poszczególnych gminach liczba gospodarstw przedstawia się następująco:

 • Miasto Przasnysz             275
 • Miasto i Gmina Chorzele             1945,
 • Gmina Przasnysz             1407,
 • Gmina Krzynowłoga Mała             890,
 • Gmina Krasne             786,
 • Gmina Czernice Borowe             1125,
 • Gmina Jednorożec                         1199.

Zalesienie

Lasy są jednym z podstawowych elementów przyrodniczych kształtujących środowisko. Pełnią funkcje ekologiczne, zapewniające stabilizację obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałają powodziom, chronią gleby przed erozją. Jednostką administracyjną zajmującą się całokształtem spraw administracyjno-gospodarczych dużych kompleksów leśnych jest Nadleśnictwo. Na terenie powiatu przasnyskiego pod względem zasięgu, nadzór w administracji leśnej, prowadzenie gospodarki leśnej prowadzą 4 Nadleśnictwa tj.  Przasnysz, Parciaki z siedzibą w Budziskach, Wielbark i Ciechanów. Nadleśnictwa sprawują także nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu. Aktualnie lasy i grunty leśne zajmują 36 778 ha, co stanowi ok. 30,0% powierzchni ogólnej powiatu ( lasy państwowe 19 %, prywatne 11 %). Wskaźnik ten jest wyższy od średniej krajowej, który wynosi 28,5 %. Nadleśnictwa na mocy porozumień (pomiędzy Starostą Przasnyskim, a poszczególnymi nadleśnictwami) nadzorują 13.780,00 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Nadleśnictwa nadzorują następujące powierzchnie leśne:

1.Nadleśnictwo Przasnysz

Lasy Nadleśnictwa Przasnysz znajdują się w północnej części województwa mazowieckiego, na terenie powiatów: przasnyskiego, mławskiego i ciechanowskiego. Na terenie powiatu leśnictwa: Jarzynny Kierz, Lipowiec, Duczymin, Rycice, Jednorożec, Lipa, Przejmy, Krzynowłoga Mała, Przasnysz - 23107 ha.


Lp.

Gmina

Lasy Państwowe

Lasy prywatne /ha/

Pow. ogółem/ha/

Lasy /ha/

1.

Chorzele (gmina)      

5700

5659

2087

Chorzele (miasto)

5

4

2.

Czernice Borowe

320

314

690

3.

Jednorożec

4080

4041

1529

4.

Krzynowłoga Mała

1622

1567

4074

5.

Przasnysz ( miasto)

2

0

1684

6.

Przasnysz

1314

1263

RAZEM

13043

12 848

10064

2.Nadleśnictwo Parciaki

Lasy Nadleśnictwa Parciaki położone są w północno - wschodniej części powiatu przasnyskiego na terenie dwóch gmin Chorzele, Jednorożec, pomiędzy rzekami Orzyc, Omulew i Płodownica, na obszarze trzech powiatów: przasnyskiego, makowskiego i ostrołęckiego.

Na terenie powiatu leśnictwa: Chorzele, Olszewka, Budziska - 9640 ha

Lp.

Gmina

Lasy Państwowe

Lasy prywatne /ha/

Pow. ogółem/ha/

Lasy /ha/

1

Jednorożec

4211

-

1081

2

Chorzele (gmina)

1820

-

2111

Chorzele (miasto)

55

-

 362

RAZEM

6 086

-

3554

3.Nadleśnictwo Wielbark

Lasy Nadleśnictwa Wielbark położone są w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz w północnej części powiatu przasnyskiego na terenie powiatu leśnictwa: Mącice 2163 ha, Opaleniec 1507 ha -3670 ha

Lp.

Gmina

Lasy Państwowe

Lasy prywatne /ha/

Pow. ogółem/ha/

Lasy /ha/

1

Chorzele

3 565

3475

-

 1. Nadleśnictwo Ciechanów

Lasy Nadleśnictwa Ciechanów położone są w południowo-wschodniej części powiatu w południowej  Gminy Krasne na terenie powiatu część leśnictwa Szulmierz, uroczysko Krasne – 466 ha

Lp.

Gmina

Lasy Państwowe

Lasy prywatne /ha/

Pow. ogółem/ha/

Lasy /ha/

1

Krasne

304

290

162


Lasy i grunty leśne w rozbiciu na Nadleśnictwa w powiecie przasnyskim

Lp.

Nadleśnictwo

Lasy Państwowe

Lasy prywatne /ha/

Pow. ogółem/ha/

Lasy /ha/

1.

Przasnysz

13043

12 848

10064

2.

Parciaki

6 086

-

3554

3.

Wielbark

3 565

3474

-

4.

Ciechanów

304

290

162

OGÓŁEM

22 998

16 612

13 780

36 778 ha (367,78 km2 )

Lasy i grunty leśne na poszczególnych samorządach powiatu przasnyskiego

Lp.

Gmina

Lasy Państwowe/ha/

Lasy prywatne /ha/

Powierzchnia w ha

1.

Chorzele

11145

4560

15 705

2.

Czernice Borowe

320

690

1010

3.

Jednorożec

8291

2610

10901

4.

Krasne

304

162

466

5.

Krzynowłoga Mała

1622

4074

5696

6.

Przasnysz

1314

1684

2998

7.

m. Przasnysz

2

-

2

OGÓŁEM

22 998

13 780

36 778

Wszystkie lasy zakwalifikowane są do III klasy wiekowej. Stan zagrożenia pożarowego określają punkty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 roku, które kwalifikują lasy do I kategorii gdy ich suma wynosi 25 lub więcej i tak: Nadleśnictwo Parciaki 38, Przasnysz 31, Wielbark 31 stąd zakwalifikowane są do I kategorii zagrożenia pożarowego w planie urządzania lasu na lata 2011-2020, natomiast w Nadleśnictwie Ciechanów 23 punkty kwalifikuje nadleśnictwo do II kategorii.


 1. Charakterystyka zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.

Zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia na terenie powiatu wynikają przede wszystkim ze specyfiki i charakteru powiatu przasnyskiego.

Przemysł na terenie powiatu skupiony jest głównie w miejscowościach Przasnysz i Chorzele. W powiecie przasnyskim nie występują zakłady stwarzające ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Największe zakłady przemysłowe na terenie powiatu.

Tabela nr 3

Lp.

Nazwa zakładu

Lokalizacja

Rodzaj zagrożenia

1.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o (magazyn gazu propan-butan, stacja paliw- ul. Leszno)

Przasnysz

zagrożenie wybuchem

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „WR” – ul. Leszno 59

Przasnysz

skażenie chemiczne

3.

ABB Sp. Z o.o.  O/Przasnysz – ul. Leszno

Przasnysz

zagrożenie pożarowe

4.

Firma KROSS S.A. – ul. Leszno

Przasnysz

zagrożenie wybuchem

5.

Spółdzielnia Mleczarska ”Mazowsze”  –

ul. Grunwaldzka

Chorzele

skażenie chemiczne

6.

 Bel Polska – ul. Grunwaldzka

Chorzele

skażenie chemiczne

7.

Proszkownia mleka „Mlekoma”

Przasnysz

zagrożenie wybuchem

Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje kilkaset firm rodzinnych, zajmujących się głównie handlem, usługami i drobną produkcją (sklepy, piekarnie, masarnie itp.).

Powiat przasnyski jest jednym ze słabiej uprzemysłowionych terytoriów województwa mazowieckiego, jednak samorząd powiatu przedsięwziął działania zmierzające do rozwoju w tym zakresie. Przygotował tereny inwestycyjne tj. „Przasnyską Strefę Gospodarczą” w Sierakowie oraz w „Podstrefę-Chorzele” pod przyszłe inwestycje (drogi, kanalizacja sanitarna, deszczowa, instalacja wodociągowa, telekomunikacyjna i energetyczna).

Z oceny zagrożenia powiatu przasnyskiego wynika, że do potencjalnych zagrożeń mogących doprowadzić do interwencji straży pożarnej należy zaliczyć:

 • pożary lasów, budynków mieszkalnych, inwentarskich i nieużytków rolnych,
 • huragany, burze-opady deszczu, (w wyniku długotrwałych obfitych opadów deszczu mogą powstać lokalne podtopienia), długotrwałe susze, zawieje, silne mrozy,
 • awarie i katastrofy chemiczne w procesach technologicznych,
 • transport drogowy, transport materiałów niebezpiecznych.
 • działania z zakresu ratownictwa wodnego – ocena zagrożeń powodziowych (na terenie powiatu znajduje się kilkanaście rzek, z których najważniejsze to: Omulew, Orzyc, Płodownica, Ulatówka, Węgierka, Morawka, Pełta o łącznej długości ok. 140 km) oraz 5 zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w miejscowościach: Karwacz, Łoje, Chorzele, Rudno Jeziorowe i Przasnysz.

Przez teren powiatu przebiegają drogi ruchu kołowego: krajowe i wojewódzkie o łącznej długości 112 km.

Droga krajowa Nr 57 –Pułtusk-Maków-Maz.-Przasnysz-Szczytno-Bartoszyce przez teren powiatu przebiega na odcinku 47,106 km.

Drogi wojewódzkie: Nr 614,616,617,625,544 o długości 65 km.

 • Nr 544 -Ostrołęka-Przasnysz-Mława – 14 km;
 • Nr 617 –Ciechanów-Przasnysz -6 km;
 • Nr 616 –Grudusk-Rembielin -18 km;
 • Nr 614 –Chorzele-Myszyniec – 17 km.

Poza drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu znajduje się 424,720 km dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej oraz żwirowej. Drogi gminne długość 623 km.

Udział procentowy lasów, wód, użytków rolnych i nieużytków w ogólnej powierzchni powiatu przasnyskiego przedstawia się następująco;

 1. Lasy – (36 778 ha) 30,0% ogólnej powierzchni powiatu,
 2. Użytki rolne –(623 ha) 60,0% ogólnej powierzchni powiatu.
 3. Wody (stojące, płynące) - ok. 3,3% ogólnej powierzchni powiatu,
 4. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione ok.3% ogólnej powierzchni powiatu,
 5. Nieużytki - 2,8 % ogólnej powierzchni powiatu,
 6. 2 Miasta – (4251 ha) 3,5 % ogólnej powierzchni powiatu.

III. podstawowe zagrożenia występujące w powiecie

Na terenie powiatu nie występują zakłady o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W zdecydowanej mierze do stwarzających zagrożenie lokalne na terenie powiatu możemy zakwalifikować 1 zakład, który w procesach technologicznych wykorzystuje materiały niebezpieczne: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WR”. Leszno 59 w Przasnyszu – tabela nr 3.

Potencjalnym źródłem zagrożenia może być również nitka gazociągu przesyłowego „Jamał – Europa Zachodnia” biegnąca ze wschodu na zachód przez teren gminy Krasne na odcinku 12,7 km. Jest to gazociąg o średnicy 1422 mm, grubości ścianki 19,2 mm i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa z zespołem zaporowo-upustowym „Krasne” wraz z wieżą łączności radioliniowej o wysokości 75 m.

Gazociąg tranzytowy przebiega w obrębie następujących miejscowości gminy Krasne: Krasne, Elżbiecin, Zalesie, Wężewo, Kozin, Kurowo, Milewo-Tabuły, Filipy, Żbiki-Kierzki, Milewo-Rączki, Grabowo Wielkie.

Aktualnie trwa gazyfikacja powiatu. Układane są nitki przesyłowe o stref gospodarczych, ponadto do głównych miejscowości (Przasnysz, Chorzele).

Na terenie powiatu znajduje się jedna trasa kolei szerokotorowej na odcinku Olsztyn – Ostrołęka (na terenie powiatu 24,5 km od miejscowości Parciaki do miejscowości Chorzele i dalej do granicy powiatu 4,5 km. - ruch czasowo zawieszony) oraz trasa kolei wąskotorowej na odcinku Maków Mazowiecki – Przasnysz - Mława (na terenie powiatu 22 km od miejscowości Wiśniewo do miejscowości Elżbiecie - ruch czasowo zawieszony).

Rolnictwo

Największe zagrożenie związane jest rokrocznie z rozpoczęciem wiosennych porządków i prac polowych. Często bezmyślne wypalania pozostałości roślinnych i traw na nieużytkach rolnych i polach stwarzają poważne zagrożenie dla sąsiednich upraw, kompleksów leśnych, czy też zabudowań wiejskich i stogów. Pomimo obowiązującego ustawodawstwa i prowadzonej na szeroką skalę kampanii informacyjnej, to negatywne zjawisko występuje nadal, choć w ostatnich latach liczba pożarów nieużytkowanych powierzchni rolniczych zmniejszyła się. Na stan bezpieczeństwa pożarowego w rolnictwie bezpośredni wpływ ma również zły stan techniczny obiektów i instalacji użytkowych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas składowania i magazynowania płodów rolnych (stert słomy, siana) oraz niezachowanie wymaganych odległości tych materiałów od innych obiektów są także częstą przyczyną powstawania pożarów.

Przy kwalifikowaniu zagrożeń na terenie powiatu nie sposób jest pominąć zagrożenia wynikającego z posiadanych obszarów leśnych.

Lasy znajdujące się na terenie powiatu zakwalifikowane są do III klasy wiekowej. Lasy Nadleśnictwa Parciaki, Przasnysz i Wielbark do I kategorii zagrożenia pożarowego, natomiast Nadleśnictwo Ciechanów do II kategorii.

Na terenie powiatu znajduje się 8 kompleksów leśnych o obszarze ogólnym 22 712 ha w Lasach Państwowych:

-Nadleśnictwo Przasnysz - obręb Janowo - uroczysko Janowo,

-Nadleśnictwo Przasnysz - obręb Przejmy - uroczysko Przejmy,

-Nadleśnictwo Przasnysz - obręb Przejmy - uroczysko Rycice,

-Nadleśnictwo Parciaki    - obręb Parciaki – uroczysko Pruskołęka,

-Nadleśnictwo Parciaki    - obręb Parciaki – uroczysko Olszewka,

-Nadleśnictwo Parciaki   - obręb Parciaki – uroczysko Budzisk,

-Nadleśnictwo Wielbark  - Leśnictwa: Opaleniec, Mącice,

-Nadleśnictwo Ciechanów – Leśnictwo Szulmierz- uroczysko Krasne.

Lasy zajmują powierzchnię 30,7% ogólnej powierzchni powiatu. Największe zagrożenie pożarowe stanowią zalesione powierzchnie, na których występują suche trawy. Związane jest ono z szybkim rozprzestrzenianiem się pożaru z terenów trawiastych na tereny leśne oraz utrudnionym dojazdem do miejsca pożaru, zwłaszcza w okresie wiosennym, gdzie teren jest grząski i podmokły. Tereny leśne znajdują się w pobliżu skupisk ludzkich. Najwięcej pożarów lasów występuje w okresach wiosennym i letnim w czasie nasilającej się suszy. Przyczynami pożarów najczęściej jest wypalanie pozostałości roślinnych na polach w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów leśnych, nieostrożność ludzi penetrujących lasy podczas zbierania owoców runa leśnego oraz zdarzające się podpalenia.

Obiekty mieszkalne, gospodarcze i magazynowe

W miastach Przasnysz i Chorzele poważną część stanowi zabudowa zwarta w obrębie rynków i szlaków komunikacyjnych. Staromiejska zabudowa jest najbardziej podatna na zagrożenia związane z niebezpieczeństwem wynikającym z pożarów przestrzennych. Składa się ona z ciągów kamienic dwu, trzykondygnacyjnych, najczęściej o konstrukcji: ściany murowane z cegły z drewnianą więźbą dachową krytą papą lub dachówką, w dolnych częściach adaptowanych na działalność handlową, a w górnych zamieszkałych przez ludność. Taki układ i konstrukcja budynków sprzyja przerzutom ognia na sąsiednie zabudowania, powodując konieczność użycia znacznych sił i środków. W nowszych częściach miast przeważającą zabudową jest zabudowa osiedlowa domków jednorodzinnych niskich, a na ich obrzeżach przeważają bloki mieszkalne z wielkiej płyty o wysokości do 4 kondygnacji. Ulice pomiędzy budynkami są wąskie kręte, a przejazd często zablokowany jest przez parkujące pojazdy mieszkańców i zaopatrzenia, klomby, znaki drogowe itp., co znacznie utrudnia dojazd pojazdów pożarniczych na miejsce pożaru.

Na obszarze gmin powiatu przeważa zabudowa typowo rolnicza, z niskimi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Na terenie powiatu praktycznie nie ma obiektów wysokich (powyżej 25 m) takich jak: hotele, budynki mieszkalne, budynki administracyjno-biurowe. Jedynymi spotykanymi wysokimi obiektami są wieże kościelne, kominy niektórych zakładów przemysłowych.